Mød os her facebook

 

Generalforsamling i Forsamlingshuset ”Fremad”

Vedr.                  Referat fra Generalforsamling i Forsamlingshuset ”Fremad”

Dato:                  8. marts 2018

Dagsorden:

1.       Valg af stemmetællere og dirigent

2.       Dirigentens udpegning af protokolfører

3.       Formandens beretning

4.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/ kassereren

5.       Beretning og regnskab til debat og godkendelse

6.       Indkomne forslag

7.       Orientering om det nye års budget

8.       Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret

9.       Valg (alle valg gælder for 2 år)

a)      3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

                                            I.            Lisbeth B. Poulsen – modtager genvalg

                                          II.            Peter Fritsch – modtager genvalg

                                        III.            Peter Stuhr – modtager genvalg

                     1 afgående bestyrelsesmedlem:

                                     Janne Varsted

b)      1 bilagskontrollør, på valg er:

                                            I.            Erna Pedersen

c)       1 bilagskontrollørsuppleant:

                                            I.            Finn Nielsen

10.   Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages

 

Ad. 1                   Valg af stemmetællere

Det blev vurderet, at det ikke var nødvendigt med stemmetællere. Dirigent: Helle Mandrup Tønnesen.

Ad. 2                   Dirigentens udpegning af protokolfører

Ulla Clausen

Ad. 3                   Formandens beretning

Inden formanden afgav beretning mindedes Erik Simonsen og Ingeborg Mathiesen med 1 minuts tavshed.

Derefter takkede formanden familien Hansen Nauer for deres flotte donation på kr. 3.000,-.

Der har i det forgangne år været:

 • 16 udlejninger
 • 10 egne arrangementer
 • 4 velbesøgte Fredagsbar
 • 2 populære Stil-din-sult
 • 1 vidunderlig koncert med Møns Bigband. Dette arrangement vil blive gentaget den 8. juni 2018
 • 1 vellykket Sct. Hans Bål
 • 1 succesfuldt Loppemarked
 • 1 hyggeligt Tænd-dit-juletræ

Der er gennemført følgende vedligeholdelse:

 • Nye vindskeder
 • Vinduer malet
 • Malet træværk: vindskeder og tagudhæng
 • Gulv i den store sal er slebet og lakeret 2 gange

Der er sendt mange ansøgninger om økonomisk støtte til diverse projekter. Desværre afslag fra Fanefjord Sparekasses Fond (- for 2. gang). Fonden støtter ikke vedligeholdelsesprojekter.

Der er ligeledes kommet afslag fra LAG vedr. reparation af de udvendige mure. Landsbypuljen har imidlertid givet tilsagn om at støtte dette projekt med 50 procent, da de skønner, at Forsamlingshuset er bevaringsværdigt. Det skal i den forbindelse undersøges, hvad det vil koste Forsamlingshuset at låne de øvrige 50% i Nordea. Der arbejdes på sagen.

Der vil i det kommende år blive ansøgt midler til handicaptoilet og rampe; tilbud er indhentet.

Af øvrige udeståender er:

 • Renovering af køkken (- så det kan godkendes som professionelt madtilberedningssted)
 • Dametoilet, hvor loftet er ved at falde ned!
 • Alle Forsamlingshusets ulovlige lampeinstallationer
 • Nyt gulv i den lille sal

PR-folder er sendt til Anne Nørgaard med henblik på at få et mere professionelt layout.

Ad. 4                   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/ kassereren

Ardis gennemgik det reviderede årsregnskab.

Der er pt 74 betalende medlemmer, heraf er 10 nye medlemmer.

Der var stor ros til kassereren for det flotte regnskab. Desværre fremgår det af regnskabet, at de enkelte arrangementer giver underskud.

Og, Mobile Pay medfører dobbelt bogføring!

De faste udgifter til Forsamlingshuset beløber sig til ca.kr.  28.000,- årligt.

Ad. 5                   Beretning og regnskab til debat og godkendelse

Ardis gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6                   Indkomne forslag

Forslag vedr. Yoga i Forsamlingshuset

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at etablere Yoga i Forsamlingshuset.

Vi vil kunne skaffe en certificeret instruktør til at stå for undervisningen, og undervisningen vil være 2 lektioner á 45 minutter svarende til 1½ time pr. gang. Prisen er 76,- plus et symbolsk beløb for ’leje’ af Forsamlingshuset. Deltagerne skal selv medbringe det nødvendige yoga-udstyr (måtte, pude, tæppe og lign.)

For at der kan ydes økonomisk tilskud til undervisningen kræves minimum 10 deltagere.

Det blev vedtaget at afprøve idéen i en 10-ugers periode. Der skal snarest udsendes materiale vedr. det nærmere arrangement og tilmeldings-tilsagn.

Forslag vedr. etablering af en ny forening ”Hjelmhuset”

Lise Lotte Møller har foreslået at stifte en ny forening ”Hjelmhuset”, der skal afholde spændende musikarrangementer i Forsamlingshuset. Forslaget er både et forsøg på at få lidt mere liv i Forsamlingshuset og måske kunne tiltrække nye beboere til Hjelm og omegn.

”Hjelmhuset” vil låne Forsamlingshuset 1 fredag om måneden i en periode på 1 – 2 år. ”Hjelmhuset” vil selv stå for oprydning og rengøring efter hvert arrangement.  ”Hjelmhuset” vil i opstarten ikke kunne betale for leje af Forsamlingshuset eller udgifter til el og varme. Forsamlingshuset er villige til at løbe denne risiko sammen med ”Hjelmhuset”. Senere vil Forsamlingshuset kunne få del i et evt. overskud fra arrangementerne og/eller kompensation for udgifter og husleje.

Forsamlingshusets bestyrelse ser positivt på Lise Lottes forslag og har opfordret Lise Lotte til at udarbejde vedtægter for den nye forening og komme med et udkast til en skriftlig aftale om huslejebetaling/ overskudsdeling.

Lise Lotte efterlyser interesserede, der har lyst til at være med i bestyrelsen for ”Hjelmhuset”.

Den nye bestyrelse får bemyndigelse til at samarbejde med Lise Lotte vedr. ”Hjelmhuset”.

Ad. 7                   Orientering om det nye års budget

Ardis gennemgik det nye budget. Budgettet blev godkendt.

Ad. 8                   Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret

Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet forbliver det samme, dvs. kr. 200,- pr. medlem og kr. 150,- for pensionister. Indstillingen blev vedtaget.

Ad. 9                   Valg (alle valg gælder for 2 år)

Lisbeth B. Poulsen, Peter Fritsch og Peter Stuhr blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Da Janne Varstad ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, blev Helle Mandrup Tønnesen valgt som nyt bestyrelsesmedlem for et år. I den forbindelse takkede formanden Janne for hendes indsats i de forgangne år.

Erna Pedersen og Finn Nielsen blev genvalgt som henholdsvis Bilagskontrollør og Bilagskontrollørsuppleant.

Ad. 10                Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages

Der var ingen punkter.