Mød os her facebook

 

Referat af generalforsamling 10. marts 2017

12 deltagere

1.      Valg af stemmetællere og dirigent:

Susanne Brandt valgt som dirigent

2.      Dirigentens udpegning af protokolfører:

Ulla Clausen udpeget som referent

3.      Formandens beretning

Lisbeth Poulsen fortalte om årets arrangementer: 16 udlejninger, 2x fredagsbar, 3x Stil-din-sult, Skt. Hans, Loppemarked i ny form, Tænd-dit træ, Foto af borgerne. Vedligeholdelse: Ny dør i forgang, afslebet gulv i salen, nye komfurer og maling af udendørs træværk. I den forbindelse tak til familien Hansen for ihærdig indsats.

4.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/kassereren:

Regnskabet blev gennemgået af Ardis Hansen Naur.

5.      Beretning og regnskab til debat og godkendelse:

Beretning og regnskab godkendt.

6.      Indkomne forslag:

Ingen forslag.

7.      Orientering om det nye års budget:

Ardis gennemgik det nye budget. Der blev spurgt til sparepærer – vi har en del sparepærer, men ikke konsekvent. Det er en dyr udskiftning.

8.      Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret:

Bestyrelsen indstiller, at nuværende kontingent bevares: 200 kr. pr. person, dog 150 kr. for pensionister. Godkendt.

9.      Valg (alle valg gælder for 2 år undtaget supplerende bestyrelsesmedlemmer, som er for 1 år)

a)      3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Lise Lotte Møller – modtager ikke genvalg

Ulla Clausen – modtager ikke genvalg

Janne Varsted – modtager genvalg

             1 suppleant: Martin Hansen – modtager ikke genvalg

Janne Varsted blev genvalgt. Susanne Brandt blev valgt til bestyrelsen. Ulla Clausen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen er således på 5 personer: Peter Fritsch, Peter Stuhr, Janne Varsted, Susanne Brandt og Lisbeth B. Poulsen. Suppleant Ulla Clausen.

             c)  1 bilagskontrollør, på valg er:

Bente Lohmann – modtager genvalg.

Bente Lohmann blev genvalgt

          1 supplerende bilagskontrollør for fratrådte:

    Jørgen Clausen

    Erna Pedersen blev valgt.

   (Finn Nielsen er fungerende suppleant for bilagskontrollører)

        10.   Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.

               Helle Tønnesen tilbød sin hjælp til vores fungerende bosætningsambassadør,

               Charlotte Salskov.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Mange medlemmer uden for bestyrelsen er rigtig flinke til at hjælpe til og give en hånd til arrangementerne. Tak for det også. Der blev råbt et trefoldigt leve for forsamlingshuset.

Referatet er underskrevet af Ulla Clausen og Susanne Brandt.